100-nettet

100-nettet er et rutenett med tallene fra 1 til og med 100. Nettet er et fint redskap for barn og voksne for å få innsikt i og opplevelse av strukturen i tallrekken.

Nettet kan også krympes til for eksempel tallområdet 1-50 eller forstørres til 1-1000, på denne måten kan man forenkle eller avansere en eventuell oppgave. 100-nettet er også en fin måte for barna å se mønstre i tallrekken, her kommer for eksempel tierne på rekker under hverandre, og ser man på tallene i f.eks. 9-gangen, danner disse et diagonalt mønster i rutenettet. Man kan finne mange forskjellige mønstre i 100-nettet, noe som kan være en fin oppgave for barna å gruble på.

En kan bruke 100–nettet for å finne primtall, gangetabeller, mønster osv. Ved å bruke et 100–nett kan en gjøre grep som vil oppfordre til å bruke kunnskapen aktivt og skaffe seg ny kunnskap. Eksempelvis kan en dra matematikkundervisningen ut fra det typiske klasserommet og bruke det aktivt ute. Ved å lage et 100–nett ute enten ved å lage en plastduk eller tegne det opp med kritt på asfalten. Her kan en gi barn mange ulike og utfordrende oppgaver. En oppgave kan være at noen av barna får på seg vester med fargen rød mens andre får blå. En kan da gi barna i oppgave å finne oddetall og partall, hvor blå skal gå til oddetall og rød til partall. Ved å gjøre dette kan en spørre om barna ser noe mønster og hvilke tall som de ulike fargene endte på. En kan også gi oppgaver hvor en skal bruke addisjon og subtraksjon. Barna kan da gå på de tallene som skal legges sammen og hvor et eller flere barn skal finne løsningstallet og stille seg i ruten hvor svaret står. Her finnes det mange muligheter. Barna kan også lage oppgaver selv, en kan bruke geometri hvor en skal gjenskape former ved å bruke seg selv som markør. En kan også nytte ”Marens tall” til å lage oppgaver som barna skal prøve å løse ved at lærer gir noen nødvendige beskrivelser av tallets egenskaper for å finne det aktuelle tallet.

I en slik sammenheng blir det viktig å samtale om hva en gjør, ser og oppdager. En kan stille spørsmål til barna, hvor barna også får muligheten til å uttrykke seg selv og formidle den nye kunnskapen som kan bidra med at barna for en egen og eventuelt en bedre forståelse. Dette samsvarer med Lev Vygotsky som mener at språket styrer tankene, og at det å uttrykke seg verbalt er med på å forme ens egen forståelse.

Videoer

Skole i praksis: Hundrekvadratet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License