Addisjonsalgoritmer

Addisjon av heltall

Algoritmer for addisjon av heltall bygger på posisjonssystemet vårt. Forståelse for algoritmen forutsetter derfor at man forstår at ulike plasser har ulike verdier - dette danner basis for veksling. Man legger sammen på enerplassen først, dersom svaret her blir større enn ti må man veksle til tiere, og så videre.

Addisjon av desimaltall

Addisjon av desimaltall gjøres på samme måte som for heltall, men fører ofte til ekstra utfordringer idet det kan være vanskeligere for noen elever å plassere tallene riktig over hverandre.

Addisjon av brøk

Addisjon av brøk gjøres ved å først sørge for at brøkene har felles nevner, og deretter ganske enkelt addere tellerne. Forståelse for algoritmen krever altså et godt brøkbegrep, både når det gjelder hva teller og nevner betyr og hvordan man kan utvide og forkorte brøker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License