Brøk på tallinje

De tre viktigste sidene av brøkbarnetrinnet regnes i dag som: Brøk som en del av en helhet, brøk som en del av en mengde og brøk som et tall på ei tallinje.

Når vi benytter tallinje i arbeid med brøk holder vi oss i starten til brøkene som er representert mellom tallene 0 og 1, altså ekte brøk. Til forskjell fra de to andre nevnte sidene av brøk kan brøk som tall på en tallinje for mange elever oppfattes som mer abstrakt. Dette fordi tallinjen stort sett opererer med tall og ikke tegninger og symboler som de andre sidene ved brøk.

Det er flere fordeler ved å arbeide med brøk på en tallinje. Blant annet kan tallinje være med på å gi elever bedre oversikt over hvordan vi utvider brøkene til andre stambrøker. For eksempel vil det kunne være enklere for eleven å se at 2/3 er dobbelt så stort som 1/3 ved å se på plasseringen av 1/3 på tallinjen.

flickr:6840788724

Brøk som et tall på tallinje er også et godt verktøy for å forstå sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall. Dette fordi brøkens plassering på tallinjen representerer den samme plasseringen for både prosenttallet og desimaltallet som tilsvarer brøken.

flickr:6840809578

Tallinjen kan også settes på høykant. Da kan vi arbeide videre med det som kalles en brøkheis. Brøkheisen er nyttig i arbeidet med likeverdige brøker.

En annen fordel med bruk av tallinje, er at uekte brøker er en naturlig utvidelse av de ekte brøkene.

Nyttige linker

Oppgaver - Brøk på tallinje

Kilder

Solem I H, Alseth B, Nordberg G (2010) Tall og tanke - Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Gyldendal Norsk Forlag: Oslo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License