Diskurs

Ordet diskurs brukes oftest i betydningen til Michel Foucault. Med diskurs menes da alle de innfallsvinkler, begreper, spørsmålsstillinger og så videre som brukes i en spesielt sammenheng. Begrepet henger sammen med makt - de som har makt til å definere hva som er relevante spørsmålsstillinger, har allerede vunnet.

For eksempel vil noen si at man i skolen i dag har en "testdiskurs", hvor spørsmål om hvordan skolen skal gjøre det bedre på testene anses som de mest relevante spørsmålene.

Stieg Mellin-Olsen brukte begrepet oppgavediskurs for å beskrive hva han opplevde som gjeldende diskurs i matematikkundervisningen.

Wikipedia: Diskurs
Stieg Mellin-Olsen: Oppgavediskursen i matematikk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License