Eksponensialfunksjon

Eksponensialfunksjoner er funksjoner på formen $f(x) = a \cdot b^x$, hvor a og b er koeffesienter og $x$ er variabelen.

Et spesialtilfelle er funksjonen $f(x) = e^x$, hvor $e$ er det såkalte Eulers tall (2,71828182845904523536….) Denne funksjonen er spesiell ved at den er sin egen deriverte. (Hvilke andre funksjoner har samme egenskap? Ihvertfall funksjonen $f(x) = 0$.

Eksponensialfunksjoner dukker opp i situasjoner med jevn prosentvis vekst, for eksempel i modeller for befolkningsvekst, rente på bankinnskudd, nedbrytning av radioaktive stoffer og så videre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License