Fingertelling

Et av de mest brukte verktøyene for telling er fingrene. Når barn lærer å telle, bruker de ofte en eller flere fingre til å berøre hver ting. Senere kan barna gå over til å peke på hver og en ting med en finger, når den tingen telles. Når barnet forstår at hver enkelt ting kun skal telles en gang, og at ved hver ting skal bare ett tallord, det neste i rekka, sies, og gjør dette riktig, kan vi si at barnet har forstått en-til-en-korrespondanse. Barn som bruker fingeren til å peke på eller berøre ting i tellingen, men ikke sier tallordene synkronisert med pekingen på hver nye ting, har ikke forstått en-til-en korrespondanse.

Se også sider for de to andre aspektene et barn må kunne for å kunne telle riktig:
Å kunne telleramsen/telleregla: telleramse
Å forstå det kardinale aspektet ved tallforståelsen: det kardinale aspektet ved tallforståelsen

Barn bruker også alle fingrene på en eller to hender til telling og til å regne med. 2+2 = kan regnes ved at barnet først teller opp to fingre på en hånd, så to til, og så alle de fingrene tilsammen. Ved multiplikasjonsstykker, kan også fingrene brukes dersom barnet vil bruke en metode med gjentatt addisjon for å løse en oppgave. 3×2= kan regnes slik ved hjelp av fingrene:
Barnet sier tallremsa opp til tre: "en, to, tre", og holder opp en finger. Så teller barnet videre tre tallord: "fire, fem, seks", og holder opp to fingre. Slik holder barnet styring på hvor mange ganger 3 har vært brukt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License