FoU

I universitets- og høyskolesektoren står FoU for "forsknings- og utviklingsarbeid". I Norge er det tradisjon for at de fleste ansatte i undervisningsstillinger også har hatt FoU-ressurs, og Lov om universiteter og høyskoler presiseres det at universiteter og høyskoler skal "tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap" (§1-3a).

Med forskning menes "aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen". (Wikipedia) Utviklingsarbeid er noe liknende, men mens forskning må munne ut i publiserte artikler eller liknende for å tillegges verdi, er verdien av utviklingsarbeid vel så mye knyttet til selve utførelsen - for eksempel utvikling av bedre undervisning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License