Francis Galton

Francis Galton (1822-1911) var en engelsk vitenskapsmann og statistiker.

Galton oppfant begrepene standardavvik, regresjonslinjer og korrelasjon.

Wikipedia: Francis Galton

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License