Geometri for 1. - 4- trinn

Når det jobbes med geometri i småskolen er store deler av arbeidet praktisk. I læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) i matematikk for endt 2. og 4. trinn står det beskrevet at elevene skal kunne kjenne igjen ulike egenskaper ved ulike figurer. Elevene skal også kunne snakke om og beskrive kjente trekk og navngi figurene. En viktig del av geometrien i skolen handler om begrepsforståelse knyttet til figurene. Man skal ikke bare kunne navnet, men også hva det begrepet innebærer.

Matematikkundervisningen i dagens skole er sett ut i fra et konstruktivistisk syn, hvor man bygger videre på det man lærer, og på spiralprinsippet. Så det man lærer i småskoletrinnet blir det bygget videre på for hvert skoleår. Småskoletrinnet står for den mest grunnleggende delen av faget og det er derfor viktig at denne delen blir gått igjennom grundig og ved bruk av varierte arbeidsmetoder slik at alle elevene har gode forutsetninger for senere oppbygging i faget.

Undervisningsforslag til 2.trinn:
Vi har valgt å lage et forslag til didaktisk arbeid med geometri. Opplegget er lagt opp etter målene i matematikk for endt 2. årstrinn i læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06).
Sitert fra LK06:
Geometri
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• Kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
• Kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
• Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Dette opplegget er planlagt for siste halvdel av 2. trinn, og vi går ut ifra at elevene har en viss kjennskap til geometri fra før av. Det blir opp igjennom hele 1. og 2. trinn lagt mye vekt på geometri i praktiske sammenhenger. Opplegget vil gå over to skoletimer (2 • 60 min).
1. Første vil ha fokus på å friske opp, felles tankekart og muntlig diskusjon
2. Dele inn i stasjoner
Stasjon 1 – Finn geometriske figurer i klasserommet
Stasjon 2 – Trekke tredimensjonale figurer fra en boks og navngi disse + egenskaper om en kan. Rom for diskusjon og samarbeid. (Denne oppgaven tar hensyn til at elevene ligger på ulike nivå)
Stasjon 3 – Bruke forskjellige todimensjonale figurer, lage mønster og gjengi dette til sidemannen som sitter med ryggen til.
3. Felles oppsummering. Hva har vi lært?

Dette er bare en mal, en må selv ta høyde for elevforutsetninger og rammefaktorer. Det er viktig at man husker på pauser innimellom da 2 timer kan være lenge å jobbe i strekk. Men dette får være opp til hver enkelt å bestemme da alle elevgrupper er forskjellige.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License