Geometri I Grunnskolen

Geometri i grunnskolen handler om å jobbe med former og figurer. Vi arbeider med geometri når vi for eksempel tegner hus, en sirkel eller når man bygger med byggeklosser og lignende. Alt dette her legger et grunnlag for elevens begrepsuttrykk og begrepsinnhold. Variasjon av bruk av redskaper og konkretiseringsmaterialer gir grunnlag for elevenes begrepsdanning.

Dette gjør også at elevene får erfaringer med geometri gjennom ulike sanser. Geometri kommer til uttrykk i mange forskjellige former. I både arkitektur, teknikk, vitenskap, industri og ingeniørvirksomhet, bare for å nevne noen.

I grunnskolen skal elevene blant annet lære å kjenne varierte former og figurer. For eksempel ved å se på egenskapene til en firkant og de spesielle firkantene som kvadrat og rektangel osv.

Grunnskolen er ti-årig og bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. Et av hovedområdene innenfor matematikken i grunnskolen er Geometri.

Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tre dimensjonale figurer og utføre konstruksjoner og beregninger. Videre studeres dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Hovedområdet handler også om å utføre og beskrive lokalisering og forflytning.

Kompetansemål

Etter 2. Årstrinn

Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater, og sortere og navngi figurene etter disse trekkene
• gjenkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner
• lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig

Etter 4. Årstrinn

Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjenkjenne og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindere og enkle polyedre
• tegne og bygge geometriske figurer og modeler
• gjenkjenne og bruke speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner
• lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem muntlig
• plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy

Etter 7. Årstrinn

Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper
• bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt
• beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning
• bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digital
• bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem

Etter 10. Årstrinn

Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger
• utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler
• bruke formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser
• tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av
ulike hjelpemidler
• bruke koordinater til å avbilde figurer og til å utforske egenskaper ved geometriske former
• utforske, eksperimentere og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og
gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innen teknologi, kunst og arkitektur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License