GLSM

GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring) er et av de obligatoriske fagene i allmennlærerutdanningen. Rammeplanen sier dette om faget:

Formål og egenart

Skriftspråklig og matematisk kompetanse er viktig for å kunne fungere godt i et skole- og samfunnsliv som stiller store krav til barn, unge og voksne på disse områdene. I denne studieenheten skal studentene styrke sitt faglige og didaktiske grunnlag for å gjennomføre grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring på småskoletrinnet. De skal samtidig videreutvikle evnen til å vurdere kvaliteten i opplæringen, slik at de kan bidra til at alle elever oppnår god kompetanse på de nevnte områdene.

Studieenheten «Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring» bygger på studiene i de obligatoriske fagene matematikk, norsk/samisk og pedagogikk i allmennlærerutdanningen. Temaområdet bør også behandles i tilknytning til studentenes praksisopplæring og på en slik måte at studentene sikres en utviklingsorientert kompetanse på dette feltet.

Målområder

Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon.

Arbeid med begreper og ordforråd

Studentene skal

  • kunne gjøre greie for teorier om hvordan begreper, ordforråd og språklig bevissthet utvikles, kunne vise sammenhengen mellom disse utviklingsprosessene og den grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæringen og kjenne til ulike måter å ta hensyn til denne kunnskapen på i opplæringen
  • kunne bruke barns ulike uttrykksformer, for eksempel i lek, til å få innsikt i deres uformelle matematikk- og språkkunnskaper og kunne utnytte slik innsikt i utviklingen av barnas grunnleggende begrepsforståelse og læringsstrategier innen lesing og skriving
  • kjenne til de særlige språklige utfordringene som er knyttet til utvikling av begreper og ordforråd for andrespråkselever, og kunne vurdere ulike måter skolen kan legge til rette for et systematisk arbeid på dette området

Arbeid med lesing, skriving og matematikk i og på tvers av fag

Studentene skal

  • kunne vurdere og legge til rette en teoriforankret, systematisk og variert opplæring i lesing, skriving, skriftforming og matematikk og utnytte temaorganisering og lekpregede aktiviteter til å styrke denne opplæringen
  • kunne analysere et utvalg av bilde- og faktabøker, skjønnlitteratur, IKT-baserte hjelpemidler og andre læremidler og kunne bruke slikt materiell i begynneropplæringen
  • kunne vurdere aktuelle kartleggingsprøver og andre observasjons- og vurderingsmåter og kunne bruke innsikt fra slike arbeidsformer, sammen med faglig og didaktisk kunnskap, til å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov
  • kunne innhente, drøfte og gjøre seg nytte av foreldre/foresattes observasjoner og vurderinger av barnas språklige og matematiske ferdigheter og utfordringer

Organisering og samarbeid

Studentene skal

  • kunne vurdere lærerens rolle som samarbeidspartner for elevenes foresatte og for andre fagpersoner i og utenfor skolen og kunne bruke denne innsikten i tilrettelegging av grunnopplæringen i lesing, skriving og matematikk
  • kjenne til de spesielle utfordringene som er knyttet til skolestart i en flerspråklig elevgruppe og kunne møte disse utfordringene i begynneropplæringen
  • kunne arbeide systematisk med sikte på å forebygge at elevene utvikler lese-, skrive- og matematikkvansker
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License