Holistisk talloppfatning - tallbilde

I de nye læreplanene er det fokus på hele tall de fire første årene. Det er viktig at barna får jobbe mye med hele naturlige tall og å se sammenhengen mellom det å telle og det de teller.

Holistisk talloppfatning er når vi ser tallene som helheter eller tallbilder. Vi trenger ikke å telle for å vite at 6 er 4 + 2, eller andre kombinasjoner. Tallbilde for fem kan være fem fingrer, fem øyne på en terning osv. (BBV, 2011:82).

For å kunne lese opp tall må barn huske å kjenne tallsymbolet. Tallsymbolet er abstrakte størrelser og de gir ikke noe ”bilde” av antallet. Eks. 1, 2, 3, 4, osv.

Før barns tallbegrep er utviklet, bruker de hele telleremsen for å angi antall objekter. De kan telle lego klossene sine og fortelle at det er en, to og tre klosser. Peker de på den ene klossen og sier tre, mener de ikke tre klosser, men de har gitt klossen navnet tre. Gjennom mye erfaring med telling, vil de forstå at det siste tallordet de bruker når de teller vil fortelle om antallet. Øvelsen ”hvor mange?” er godt egnet til å få demonstrert sine telleferdigheter.

Tallbilde er en kombinasjon av ting eller bilder som danner et tallmønster som for eksempel prikker på terning, fingre som blir holdt opp eller andre symboler. Barna lærer ofte tallbilder før de lærer tallordene. Gjennom tallbilder lærer barna seg å se antallet uten å telle.
Ved addisjon og subtraksjon læring er det viktig å finne passende tallbilder som brukes visuelt. På denne måten repeterer stadig elevene nye strukturer for talloppfatning i videre arbeid i addisjon og subtraksjon. (BBV, 2011)

Litteratur:
Birkeland, P.A.; Breiteig, T.; Venheim, R. (2011): Matematikk for lærere 1. Universitetsforlaget

Se også:
http://nmyhre.home.hive.no/semester-3/matematikk/37-barns-utvikling-av-tallforstaelse#_Toc242547324

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License