Hva er matematisk kunnskap?

Det finnes flere innfallsvinkler til å si noe om hva matematisk kunnskap er. Noen prøver seg med å definere matematisk kunnskap (”vitenskapen om strukturer og relasjoner” eller liknende). Andre bruker andre måter.

Mange analyserer matematisk kunnskap ut fra følgende inndeling:

  1. Fakta
  2. Ferdigheter
  3. Begrepsstrukturer
  4. Strategier
  5. Holdninger

(se Matematikk for lærere 2.2 og Aha 1.2. Et liknende perspektiv er i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 5.1)

En annen innfallsvinkel er å se på språkaspektet ved matematikken. Man kan si at matematisk kunnskap ikke bare uttrykkes gjennom språk, men at matematisk kunnskap er utenkelig uten språk. Se Begynneropplæringen 3 for mer om matematikk fra dette perspektivet.

Tradisjonelt har matematikkens logiske struktur vært sterkt vektlagt når man skal beskrive hva matematikk ”er”. Da vil man ofte også legge sterk vekt på at matematikken er ”sann”, mens andre legger mer vekt på at matematikken er nyttig og hensiktsmessig. En ganske grundig behandling av de logiske aspektene ved matematikken finnes i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 kap. 0 og 1.0. Det er også delvis dette perspektivet som brukes i Aha 1.1 og Aha 9.4.

Et annet sentralt perspektiv er å se på matematikken som et område hvor man modellerer verden, dette kommer man inn på i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 5.1.

I Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 11 behandles matematikken i et litt annet perspektiv, som en sentral del i ”de matematiske naturvitenskapene”, hvor man også kommer inn på kaosteori. Dette kan være interessant lesning, selv om det ikke gir noe analyseredskap slik en del av de andre innfallsvinklene gjør.

Istedenfor å teoretisere, kan man se på hvordan matematisk kunnskap brukes i samfunnet. Dette gjøres i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 6.3, hvor et begrep som ”taus kunnskap” er sentralt. Dette følges opp i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 6.4.
Som man ser finnes det ikke et fasitsvar på hva matematisk kunnskap er. Men som vanlig er det slik at mange synsvinkler er bedre enn ingen synsvinkel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License