Hvordan sørge for variert undervisning

I matematikkundervisningen, som i all annen undervisning, er det viktig å ta hensyn til at elever er ulike. De lærer på forskjellige måter og det er ulike ting som motiverer dem. Derfor er det viktig å ha en mest mulig variert undervisning, med flest mulig ulike tilnærminger til stoffet.

I tillegg er det viktig at man som lærer ikke er kun er opptatt av løsningen og av "riktig eller galt". Hva elevene har tenkt underveis er minst like viktig, og sier ofte mer om "hvor elevene befinner seg" enn om om de har riktig eller galt svar. For samtidig som elevene er ulike, finnes det også forskjellige måter og strategier for hvordan man kan løse en oppgave.

En annen veldig viktig ting i forhold til det med at elever er ulike er å ha differensiert undervisning. Elevene er ulike også i forhold til hvor mye de kan og forstår. Som lærer er det viktig at man ivaretar både de som er "svake" og "sterke". Alle skal få undervisning på "sitt nivå", samtidig som det er viktig at alle har noe "å strekke seg etter" og muligheten til faglig utvikling.

Dette kan gjøres på ulike måter. For eksempel kan elevene få "åpne" oppgaver, som kan løses på forskjellige måter, i forhold til hva man mestrer. Et eksempel på dette er oppgaven: "Lag et regnestykke med 25 som svar". Her har elevene muligheten til å selv å variere vanskelighetsgraden i forhold til hva de mester. De kan velge å ta i bruk alle de ulike regningsartene, og de kan velge å lage "enkle" eller "vanskelige" regnestykker.

En annen måte kan differensiere på er ved å la elevene selv korrigere stykkene i matteboka. Er det for lett kan de legge til tall eller forandre regnearten. 1 + 1 kan for eksempel lett bli til 11 + 101. På den andre siden kan man også stryke over tall, om stykket er for vanskelig i forhold til det nivået hvor barnet befinner seg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License