Hvordan utvikler elevene de enkelte begreper

Begrepsutvikling

Begrepsuttrykk- er muntlig språk, kroppsspråk og tegnspråk. Konkretiseringsmateriell kan også ses på som språkbruk.
Begrepsinnhold]- er alle tanker og meninger om omverdenen, om oss selv og forholdet mellom omverdenen.

Vi utvikler begrepsinnhold ved å bruke språket (begrepsuttrykk) og omvendt. Det viser seg at de er i et dynamisk samspill.

I følge Lev Vygotsky tilegner vi oss begreper ved å samhandle med andre. Ved å samhandle med medelever som er faglig sterkere eller voksne vil elever kunne utvikle sitt begrepsinnhold/begrepsuttrykk ved å bruke språket.

Marit Johnsen Høines har skrevet om språk av første orden og språk av andre orden. Språk av 1. orden er språk som er kjent for elevene. Dette kan for eksempel være norsk, og når vi for eksempel skal lære tilsvarende ord på engelsk er dette språk av 2. orden. Da språk av 2. orden er fremmed og krever oversettelse til 1. orden. Et annet eksempel vil være når eleven har erfaringer knyttet til ordene "en halv" men ikke behersker skrivemåten "1/2". Da vil "1/2" være språk av 2. orden, og eleven må bruke språk av 1. orden, altså "en halv" for å oversette og forstå "1/2". Så for å utvikle elevens begreper må de ha et språk av 1. orden som de kan bruke for å oversette til det nye språket for å et språk av 2. orden og etter hvert få det til å bli språk av 1. orden. I dette arbeidet bruker eleven oversettelsesledd.

En annen måte for å forklare hvordan eleven tilegner seg begreper på, er ved Piagets teori om skjema, akkomodasjon og assimilasjon.

Forslag til arbeid av begrepsutvikling innen:

Geometri i grunnskolen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License