Jean Piaget

Jean Piaget (1896-1980) var en sveitsisk biolog, psykolog og filosof.

I matematikkdidaktikk

For matematikkbruk er nok teorien om assimilasjon og akkomodasjon av skjemaer den mest sentrale delen av Piagets arbeid. Denne står kortfattet behandlet i Matematikk for lærere 2.5 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 4.1. Tilknyttet dette er David Ausubels vekt på ”meningsfylt læring”, se Matematikk for lærere 2.5.

Et annet aspekt ved Piagets arbeid er stadieteorien. Det er umulig å lese pedagogikk/didaktikk uten å møte denne teorien i en eller en annen form, og det er derfor viktig å kjenne til den, og også å kjenne til den kritikken den har møtt. Matematikk for lærere 2.5 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 4.1 nevner denne teorien relativt ukritisk, mens Begynneropplæringen kap. 3 nevner noen av de kritiske røstene som har reist seg. Margaret Donaldsons kritikk behandles utførlig i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 7.3, ved siden av andre aspekter av hennes arbeider.

Piagets eksperimenter med barn for å se på deres utvikling av tallbegrep har hatt stor innvirkning på undervisning av de yngste elevene. Piaget la vekt på å skille mellom det å (tilsynelatende) kunne å telle, og det å ha et godt tallbegrep. Begreper som en-til-en-korrespondanse, reversibilitet og konservering var sentrale her, og man har undervist elevene for å gi dem erfaringer med dette. Senere har Piaget blitt kritisert for å legge for stor vekt på hva barna ikke kan, og det er blitt sagt at man heller burde ta utgangspunkt i det barna kan og gi dem erfaringer der det er viktig for barna å vite størrelsen av mengder. For mer om dette, se epsilon s. 24-34.

Lenker

Wikipedia: Jean Piaget

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License