Kognitiv konflikt

Begrepet "kognitiv konflikt" er knyttet til teoretikeren Jean Piaget og til undervisningsformen diagnostisk undervisning.

I diagnostisk undervisning vil man ta tak i en misoppfatning eleven/elevene har, og legge til rette for at eleven får en erfaring som gjør at han ser at virkeligheten ikke stemmer overens med den oppfatningen han hadde. Det er denne innsikten som kalles en "kognitiv konflikt". Når eleven først har denne, vil han i teorien være ivrig etter å finne ut hvordan ting virkelig henger sammen. Det bør da legges til rette for aktiviteter eller samtaler som klargjør hva feiltenkningen besto i og hva som må justeres i den tidligere oppfatningen. I heldige tilfeller skjer det da en endring av elevens oppfatning, vi snakker om en akkomodasjon av elevens begreper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License