Kongruensavbildning

Kongruensavbildning, også kalt isometri, har en sentral rolle i geometri. En kongruensavbildning er en direkte kopi av en bestemt figur som ivaretar de eksakte geometriske egenskapene, det vil si at alle avstandene er bevart. Det er et begrepsmessig skille mellom figur og avbildning, en figur er satt mens en avbildning kan variere. Det er viktig at kongruensavbildning ikke forveksles med avbildning, da det er en vesentlig forskjell ved tilhørende geometriske egenskaper. En avbildning av en figur er ikke låst fast til størrelsesmålene, en kongruensavbildning derimot forholder seg lik til originalen, den skal kunne flyttes over og dekke den andre fullstendig. En kongruensavbildning er en forflytting av en kongruent figur der man kan parallellforskyve, rotere eller speile om en linje.

Undervisningsopplegg:

1. Begynne undervisningen med å introdusere begrepet kongruensavbildning og vise eksempler på dette.
2. Elevene kan diskutere litt med hverandre om hva de legger i begrepet.
3. Læreren stiller kontrollspørsmål til elevene for å finne ut om det er eventuelle misoppfatninger.
4. Elevene jobber to og to sammen med oppgaver. Vi går ut i fra at elevene har kjennskap til speiling av en geometrisk figur, oppgavene går derfor ut på å speile ulike geometriske figurer om en linje. Når de har gjort dette skal de brette arkene over speilingslinja for å kontrollere at de har utført oppgaven korrekt.
5. En annen oppgave kan være å ha Drageverksted eller jobbe med Symmetrisk kunst
6. En tredje oppgave kan være at elevene skal bruke GeoGebra til å konstruere medlemmene i firkantfamilien. Når dette er gjort skal de benytte seg av de ulike verktøyene i GeoGebra for å finne ut hva som gir en kongruensavbildning og hva som ikke gjør det. For eksempel speiling om en linje, rotasjon, forminsking og forstørring, m.m.

Vi tror dette undervisningsopplegget kan være bra fordi det legger opp til at eleven hele tiden skal bli bevisstgjort på egen kunnskap, og ny kunnskap. Eleven får også muligheten til å kontrollere om han har forstått oppgaven riktig, på denne måten får eleven selv reflektere over hva han har lært. Ved ukorrekt resultat vil en slik kontrolloppgave være med på å skape en kognitiv konflikt hos eleven. Elevene skal jobbe to og to slik at de kan støtte hverandres kunnskap og ferdigheter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License