Konstantleddet

Konstantleddet til en polynomfunksjon (for eksempel en lineær funksjon eller en andregradsfunksjon) er verdien for funksjonen når x = 0. Har vi grafen til funksjonen, finner vi konstantleddet ved å se hvor grafen skjærer y-aksen. I formelen til funksjonen er konstantleddet det leddet som ikke har noen x; for eksempel: i funksjonen $f(x) = 5x + 3$ er $3$ konstantleddet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License