KRL

KRL (Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) var et av de obligatoriske fagene i allmennlærerutdanningen. I rammeplanen ble faget beskrevet slik:

Formål og egenart

Kristen tro og tradisjon utgjør en dyp og bred strøm i norsk kultur og historie. Kristne tradisjoner og forestillinger preger samfunnet vårt på mange plan. Det gjelder blant annet høytider og skikker, moral og rett, språk og litteratur, musikk og kunst. Samtidig blir det norske samfunnet i økende grad sammensatt av grupper som bygger sin identitet på andre tros- og livssynstradisjoner enn den kristne, eller på et ikke-religiøst livssyn.

KRL- faget er tverrfaglig. Det har røtter i ulike akademiske fagtradisjoner, blant annet kristendomskunnskap, religionsvitenskap, teologi og filosofi, men faget står også i nær forbindelse med en rekke samfunns- og kulturfag. Og faget har viktige estetiske perspektiver.

Lærerstudentene skal utvikle kompetanse i å forstå så vel norsk kultur og tradisjon som den flerkulturelle virkeligheten. Som det tilsvarende faget i grunnskolen har kristendoms-, religions- og livssynskunnskap i lærerutdanningen en brobyggerfunksjon og skal bidra til å skape økt forståelse, respekt, åpenhet og fredelig sameksistens. Faget skal bygge opp under felles verdier og fremme toleranse og aksept for ulikhet. Vektingen mellom kristendom og andre religioner og livssyn skal være om lag som i læreplanen for grunnskolen.

Målområder

Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon.

Faglig og fagdidaktisk kunnskap

Kristendom

Studentene skal

Andre religioner og livssyn

Studentene skal

 • ha kunnskap om hinduisme, buddhisme, jødedom og islam og kunne drøfte likheter og forskjeller i ulike religiøse tradisjoner
 • ha kunnskap om sekulære livssyn, blant annet livssynshumanismen i Norge
 • ha kjennskap til utviklingen av det religiøse livet i verden i dag og ha forståelse for den betydning religion og livssyn har for individet og samfunnet, inkludert kjønns- og likestillingsperspektivet

Etikk og filosofi

Studentene skal

Å være lærer i KRL

Studentene skal

 • ha kunnskap om grunnskolefagets historie, begrunnelse, innhold og formål og det regelverket som gjelder for faget
 • være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere KRL-opplæring på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
 • kunne legge til rette for lokal tilpasning av opplæringen
 • kunne gi tilpasset opplæring ut fra elevenes tros- og livssynsgrunnlag
 • ha forståelse for oppgaven som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn
 • kunne benytte IKT som redskap og vurdere bruken av dette redskapet i et etisk perspektiv

Samhandling og refleksjon

Studentene skal

 • ha yrkesetisk kompetanse og kunne reflektere over sin rolle som KRL- lærere
 • kunne utvikle tillitsforhold og samarbeid med elever og foreldre/foresatte med ulik kulturell og religiøs bakgrunn
 • kunne hjelpe hver enkelt elev videre i eksistensielle spørsmål av etisk, religiøs og livssynsmessig art
 • kunne drøfte etiske spørsmål på grunnlag av faglig kunnskap og innsikt i elevenes livssituasjon
 • kunne bruke faglig og praktisk kompetanse innenfor KRL- faget i dialog og samarbeid med andre fag
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License