Læringsstil

Rita Dunn og Kenneth Dunn har utviklet en "læringsstilmodell" som består av miljømessige, følelsesmessige, sosiologiske, fysiologiske og psykologiske faktorer som påvirker læring. De miljømessige er lyd, lys, temperatur og innredning. De følelsesmessige er motivasjon, ansvar, utholdenhet og struktur. De sosiologiske er individuelt, par, jevnbyrdige, gruppe, voksen/autoritet og variert. De fysiologiske er persepsjon, mat/drikke, bevegelse og tid på dagen. De psykologiske er analytisk, global, reflekterende og impulsiv. [1]

De elementene som har fått mest oppmerksomhet, er

  • analytisk vs global, hvor man forenklet sier at noen elever lærer deler og deretter helhet (analytisk) mens andre lærer helhet og deretter deler (global).
  • de ulike persepsjonsformene, altså om man lærer best det man har sett (visuelt), hørt (auditivt), jobbet med i bevegelse (kinestetisk) eller ved å ta på (taktilt)

De fleste vil være enige om at alle elever befinner seg i mellomposisjoner mellom ulike av disse formene.

Bibliography
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License