Lineær funksjon

En lineær funksjon er en funksjon som har en rett linje som graf. Formelen kan skrives på formen $y = ax + b$. Verdien av $a$ kalles stigningstallet og verdien av $b$ kalles konstantleddet til funksjonen.

En viktig type lineære funksjoner er proporsjonaliteter. Da går grafen gjennom origo og konstantleddet er lik 0. Et eksempel kan være å kjøpe x kilo poteter til en gitt pris (f. eks. 10 kr/kg). Da vil totalprisen være proporsjonal med antall kilo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License