Lov om universiteter og høyskoler

Lov om universiteter og høyskoler trådte i kraft 1. august 2005 og regulerer mange sider ved driften av universiteter og høyskoler, blant annet studenters rettigheter.

Lovdata: Lov om universiteter og høyskoler

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License