Måling

Vi måler for å sette et tall på en egenskap ved det vi måler. For eksempel kan vi måle et bord slik at vi etterpå kan si med et tall hvor langt bordet er.

Det skal ikke så mye fantasi til for å forstå at måling er viktig for mennesker, enten vi er snekkere eller skreddere, eller om vi lager middag, kjøper hus, leilighet eller tomt, planlegger biltur osv. Historisk sett er det klart at man trengte måling – og relativt fort også trengte en måte å kommunisere mål på. Vi tenker oss at utviklingen historisk kan ha gått på samme måte som hos barn, nemlig at man er innom "fasene"

Til å begynne med brukte man kjente måleredskaper (særlig kroppsmål), som fot, tomme etc. Først mye senere begynte man å lage måleenheter som er mer "standardiserte". Dette er for øvrig et eksempel på ideen om at barns utvikling og menneskehetens utvikling følger de samme trinn – dette kalles "det genetiske prinsipp". Noen mener at dette gjør at man får den beste undervisningen for barn hvis man følger den historiske utviklingen slavisk, mens andre nøyer seg med å mene at historien kan gi gode innspill til undervisningen.

I lærebøkene i grunnskolen legges det mye vekt på gamle måleenheter, som tomme, fot, alen osv. Arbeid med disse måleenhetene gjør det mulig å forstå essensen i måling. Matematikk for lærere 5.8 og Matematiske sammenhenger Geometri 3.2 tar opp dette så vidt. Et annet alternativ er å la elevene lage sine egne måleenheter, slik Marit Johnsen Høines skisserer i Begynneropplæringen 3 og Begynneropplæringen 4. Poenget i denne sammenhengen er at standardenhetene (meter etc.) kan virke fremmedgjørende og motvirke dannelsen av et godt målebegrep.
Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 0.8 snakker også en del om måling.

epsilon s. 248-255 skisserer to ulike måter å undervise måling på. Richard Lehrer med kolleger mener at mange av barns problemer med måling skyldes at de for tidlig begynner å arbeide med linjal uten forståelse. De foreslår at barna bør utvikle forståelsen gradvis gjennom arbeid med egne måleenheter og slik utvikle de sentrale prinsippene for måling. Douglas Clemens, derimot, har argumentert for at man godt kan ta linjalen i bruk tidlig, sammen med andre verktøy, og gjennom diskusjoner i meningsfylte sammenhenger utvikle forståelsen under bruk.

Et spesielt viktig poeng er at formler ikke må erstatte målebegrepet. Se areal og volum.

Videoer

Skole i praksis: Den lengste papirremsa
Skole i praksis: Papirfly

Se videosnutt hos Forskning.no om meteren.

Undervisningsopplegg

Måling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License