Median

median – fra latin medianus, fra medius ”midten”

Undervisningsopplegg

Temperatur

Litteratur

Medianen er et sentralmål, og er ganske enkelt den midterste observasjonen (når datamaterialet er sortert i stigende rekkefølge), og behandles i Matematikk for lærere 11.2, Aha 6.4 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.5.2. Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 4.2 har en mer utførlig behandling, i tillegg til at kap. 5 går nøye inn på medianens egenskaper i forhold til gjennomsnittet. Avsnitt 7.1.3 tar for seg median i klassedelt materiale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License