Minste felles multiplum

Minste felles multiplum til to tall a og b er det minste tallet som er et multippel av både a og b. Altså det minste tallet som både a og b er faktor i.

Eksempel: Minste felles multiplum av 12 og 18 er 36, siden 36 er delelig både med 12 og med 18, og det ikke finnes noe mindre tall med den egenskapen.

Minste felles multiplum kan brukes til å finne minste fellesnevner for to brøker.

Produktet av to tall er lik produktet av største felles faktor og minste felles multiplum til tallene. Siden vi har en enkel algoritme for å finne største felles faktor (Euklids algoritme for største felles faktor), betyr dette at vi også lett kan finne minste felles multiplum: vi kan multiplisere de to tallene og dividere produktet på største felles faktor.

I dagligtalen brukes "minste felles multiplum" ofte misforstått om en liten, felles kjerne av enighet eller likhet. I matematikken er minste felles multiplum større enn hvert av tallene som er utgangspunktet (eventuelt likt, dersom de to tallene i utgangspunktet er like).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License