Misoppfatning

En misoppfatning er en systematisk feilaktig tankegang. Ofte skyldes misoppfatninger overgeneraliseringer fra tidligere kunnskap.

I matematikk kan dette for eksempel være at elever har sett mange eksempler på at det lengste tallet alltid er det største. Slik er det jo for heltall. Når elevene så møter desimaltall, kan de være overbevist om at 0,123 er større enn 0,2. I Jean Piagets terminologi bør man da sørge for at eleven får en kognitiv konflikt og dermed blir motivert for å få til en akkomodasjon av sitt tallbegrep.

Et eksempel på misoppfatning i naturfag er at barn kan tro at en genser produserer varme. Dette kan skyldes språkbruken: "en varm genser" tilsvarende "en varm ovn".

Systematisk arbeid med å avdekke misoppfatninger og å deretter undervise for å fjerne dem, kalles diagnostisk undervisning.

Etter hvert har mange reservert seg mot selve ordet "misoppfatninger", og understreket at det er snakk om "mangelfullt utviklede begreper" eller "begreper som er under konstruksjon".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License