Mønster

I matematikken kan vi snakke om både geometriske mønstre og tallmønstre. Dette er geometriske figurer eller tall som er satt opp i et bestemt system.

Mønster har ikke en presis matematisk definisjon. Vi har for eksempel ikke noe klart skille mellom mønster og dekor. Mønster står likevel sentralt i matematikkopplæringen fordi det dreier seg om en eller annen form for regelmessighet eller gjentakelse. Ettersom matematikk i sin natur dreier seg om å utforske sammenhenger og å finne mønster, er det viktig at elevene så tidlig som mulig forbinder dette med matematikk. Mønster trenger ikke bare være gjentakelse på en rett linje. De kan også være systematisk plassert i ulike former som for eksempel sirkel, kvadrat, rektangel osv.

Vår definisjon av mønster er: Mønster er regelmessighet og gjentakelse av figurer som til slutt danner et helhetlig inntrykk. Et mønster er derfor i alle tilfeller en regel.

Eksempler på ulike mønster

(kommer senere)

Undervisningsopplegg for 1-2. trinn:

Opplegget er basert på et av kompetansemålene i LK06 for 2. trinn.
«Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munleg»

Samlingstunden:
I samlingstunden vil vi skape en klassediskusjon om hva som kjennetegner et mønster.
Her kan læreren for eksempel ta med seg ulike bilder av mønster. Læreren kan stille elevene spørsmål som:

- Hvorfor kaller vi bildene for mønstre?
- Kan vi lage andre slags mønstre?
- Kan vi se noen mønstre her i dette rommet?
Deretter kan læreren snakke om at mønster er noe som omgir oss hele tiden. Her er det viktig at læreren presiserer at alle mønstre har gjentakelse.
- Vet dere alle hva gjentakelse er?

Læreren kan også synliggjøre dette enda mer ved å bruke konkreter. For eksempel knapper i tre ulike farger.
Først legger hun tre ulike farger og fortsetter ved å spørre elevene hvilken farge hun må legge nå for at dette skal bli et mønster ?

Deretter gjennomgår læreren hvilke oppgaver elevene skal jobbe med på pultene.

Her er det viktig at læreren forklarer elevene at de skal presentere «kunstverket» for klassen i slutten av timen. «Da er det viktig at dere prøver å bruke de matematiske begrepene, sirkel, kvadrat, rektangel og trekant».

Oppgave:

Arbeid med mønstre er fint å kombinere med kunst- og håndverksfaget. Vi har derfor laget et
opplegg hvor elevene skal tegne et mønster som de tilslutt skal beskrive muntlig foran klassen..

Først skal barna få lage sine egne mønstre ved å legge geometriske figurer etter hverandre.
Dette skal være en samarbeidsoppgave hvor den ene eleven legger fire ulike figurer først. Deretter må den neste eleven legge det samme.
Her er det viktig at elevene er inneforstått med dette med gjentakelse. Dette skal de gjenta fire ganger.
Når elevene er ferdige med sitt mønster skal de tegne det ned på et ark. Her gjelder det å bruke riktig farge og form til hver figur.
I slutten av timen skal elevene presentere sitt «kunstverk» for klassen.
Her er det viktig at læreren spør eleven hvorfor de har plassert figurene som de har gjort og hva de ulike figurene heter?
Det er viktig at elevene setter ord på og beskriver det mønstre de selv har laget eller oppdaget i omgivelsene.

Lenker til andre nettsteder:
matematikk.org

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License