Multiplikasjon

Multiplikasjon er en av de fire grunnleggende regneartene, sammen med addisjon, subtraksjon og divisjon. Ofte sier vi at "multiplikasjon er gjentatt addisjon", men det er en forenkling. Det er mange situasjoner som kan gi opphav til multiplikasjon, mens gjentatt addisjon er en av flere måter å finne hva svaret på multiplikasjonen er. Derfor er det viktig at elevene er kjent med ulike typer av slike multiplikative situasjoner.

Multiplikasjon er det omvendte av divisjon, på den måten at hvis vi først multipliserer med et tall og så dividerer med det samme tallet, kommer vi tilbake der vi begynte (så lenge tallet er forskjellig fra 0). Dette betyr også at problemer vi skal løse ofte kan løses både ved multiplikasjon og divisjon.

Multiplikasjon av ensifrede tall

Odd Tore Kaufmann [1] legger vekt på at det kan være uheldig å innføre multiplikasjon ved hjelp av oppgaver med for små tall, for da opplever ikke elevene at det er noe poeng i å multiplisere - de kan jo løse oppgavene ved telling.

Likevel er multiplikasjon av ensifrede tall sentralt i matematikken - i det videre arbeidet med multiplikasjon er det en stor fordel å kunne multiplikasjonstabellen, altså svaret på alle regnestykkene fra 1x1 til 10x10.

En algoritme for å kunne multiplisere ensifrede tall (gitt at man kan multiplisere tall opp til fem) er gitt i [2]. Se også [3]. [4] gir eksempel på en algoritme (fra Jakow Trachtenberg for å multiplisere tall med 6).

Se mer om multiplikasjon av ensifrede tall i epsilon s. 120-123.

Multiplikasjon av flersifrede tall

Det finnes mange algoritmer for å multiplisere flersifrede tall. I norsk skole brukes mest en algoritme bygget på Eutocius. Men det kan være interessant å se på alternative algoritmer, som Gelosiametoden eller russisk bondemetode.

Se for øvrig for eksempel epsilon s. 124-125.

Multiplikasjon av negative tall

Se multiplikasjon av negative tall

Multiplikasjon av desimaltall

Se multiplikasjon av desimaltall

Multiplikasjon av brøker

Se brøk.

Se også divisjon.

Undervisningsopplegg

Barkebåter
Erteposer
Fire på rad
Gardinene i blokka
Multiplikasjon og divisjon i Egypt
Sekstiseks
Krig

Videoer

Skole i praksis: Håndball
Skole i praksis: Makaroniregle
Skole i praksis: Gangestafett
Skole i praksis: Telle- og gangesang
YouTube: Grafisk multiplikasjonmetode
YouTube: Multiplikasjon med fingrene

Bibliography
1. Kaufmann, Odd Tore: Elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet. En sosiokulturell tilnærming til appropriering av multiplikasjon i klasserommet. Doktoravhandling ved Universitetet i Agder 2010.
2. Bueie, Henning: Vedisk multiplikasjon – en ny innfallsvinkel. Tangenten 1/2006.
3. Hals, Sigbjørn: Fingermultiplikasjon. Tangenten 2/2009.
4. Torkildsen, Ole Einar: Trachtenberg og multiplikasjon med 6. Tangenten 4/1997.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License