Multiplikasjonstabell

En multiplikasjonstabell (eller "gangetabell") er en oversikt over multilplikasjonsfakta. Av og til brukes "den lille gangetabellen" om tabellen over stykkene fra 1x1 til 10x10, og "den store gangetabellen" om stykkene fra 1x1 til 20x20.

Kjennskap til "den lille gangetabellen" er sentralt for mye arbeid i matematikk, og det legges derfor gjerne stor vekt på at elevene skal lære denne.

Multiplikasjonstabellene

Den lille gangetabellen

flickr:5351617188

Den store gangetabellen

flickr:5351640522

Multiplikasjon på fingrene

Dersom man kan multiplikasjonstabellen opp til 5x5, kan man regne ut resten av den lille multiplikasjonstabellen ved hjelp av "fingermetoden for multiplikasjon":

Humor

Her er den berømte sketsjen "Kommentarer til Den lille gangetabellen":

Undervisningsopplegg med gangetabellen, bruk av varierte læringsstrategier

Fingerganging (med tallene fra 6-10)

Her kan man velge å følge instruksjonsvideoen over eller gjøre en litt annen variant av fingerganging, som beskrevet under.

Elevene skriver tallene fra 6 til 10 på fingrene på begge hender (6 på tommel, 7 på pekefinger osv.). Tallene på én finger fra hver hånd multipliseres med hverandre ved at disse to fingrene møtes og danner en ”bro”. Eksempel: Gangestykket 7 x 9 blir pekefinger på en hånd mot ringefinger på den andre hånden. Fingrene nærmest kroppen, til og med broen, telles som tiere. Fingrene på andre siden av broen (enerne), på høyre og venstre hånd, multipliseres med hverandre. Deretter adderes tierne og enerne, i dette eksempelet 6 x 10 + 3 x 1 = 63.

For at dette skal bli en metode som blir brukt, må fremgangsmåten forklares og vises tydelig av læreren. De første gangestykkene må gjøres sammen med elevene, og tallene som multipliseres skrives på tavlen. Deretter kan elevene få oppgaver som de prøver å løse på egenhånd. Elever som har skjønt prinsippet kan hjelpe andre elever som strever med å få det til. Dette er en metode som tar i bruk både den visuelle og den taktile sansen.

Gangesanger (akkompagnert av CD).

Syng og Lær Matematikk m 2CD - Norsk Noteservice AS
Gjennom gangesangene får elevene brukt den auditive sansen, ved å koble gangetabellen til musikk og rytme. Dette kan lette innlæringsprosessen for enkelte barn, og er en fin måte å automatisere gangetabellen på.

Visualiseringsoppgaver

Mange elever lærer best multiplikasjon ved at matematikkoppgavene visualiseres. Sangheftet Syng og Lær Matematikk, som det vises til over, inneholder også gode eksempler på denne typen oppgaver. I disse oppgavene må elevene bruke informasjonen de får gjennom både tekst og illustrasjoner, til å svare på og lage regnestykker. Oppgavene gir gode muligheter for differensiering, ved at de er åpne og kan utvides og utføres med forskjellig vanskelighetsgrad.

Ballganging

Tallene fra for eksempel 2 til 10 skrives to steder på en ball. Barna står i en ring og kaster ballen til hverandre. De to tallene tomlene havner på når de tar imot ballen, multipliseres med hverandre. Dette er en taktil metode som krever koordinasjon og motorikk. Den er vanskelig å differensiere siden det er tilfeldig om eleven får f.eks. 9 x 7 eller 2 x 5. Alternativt kan man benytte to baller hvor den ene ballen har tallene fra 2-5 og den andre tallene fra 6-10. Det er viktig å kjenne nivået på klassen slik at det ikke blir for vanskelig og de svakeste gruer seg eller vrir seg unna når ballen kommer. Metoden kan hjelpe elevene til å automatisere gangetabellen.

Tekstoppgaver

Læreren kan gi elevene gangestykker som de skal lage tekstoppgaver til. Først kan man lage en tekst til f.eks. 8 x 4 sammen med klassen. Deretter kan elevene lage sin egen tekstoppgave, med tall som de velger selv. For noen kan det være vanskelig å komme på en tekst som passer til gangestykket. Da kan læreren stille spørsmål for å veilede og hjelpe, men det er viktig å gi elevene tid til å prøve seg litt fram på egenhånd. Etterpå kan elevene bytte oppgave med sidemannen og løse hverandres oppgaver. Til slutt leses oppgavene opp i klassen og løses i fellesskap. Gjennom denne metoden må elevene ta i bruk produktiv praksis, dvs. at de må bruke matematikk-kunnskap de i utgangspunktet har for å løse oppgaver som er nye og ukjente.

Oppgaveark

Ferdigproduserte ark med gangestykker er gjerne en oppgaveform elevene er vant til og kjenner godt. Dette er en reproduktiv metode for å automatisere gangetabellen. Her kan elevene arbeide i sitt eget tempo. Dersom oppgavene blir for lette og kjedelige for enkelte, kan læreren differensiere oppgavene ved å be eleven legge til en tier, f.eks. kan 4 x 5 utvides til
4 x 15.

Bingo

8-gangen: Elevene får utdelt hvert sitt bingoark på fem ganger fem store ruter. På arket står også tallene i 8-gangen; 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 og 72. De skal fylle ut rutene med minst fem forskjellige tall fra tallrekka. En elev triller en terning med ni sider og tallene en til ni, og leser deretter opp høyt for klassen: ”8 ganger … (tallet på terningen)”. Hvis elevene har tallet de fikk som svar på bingoarket sitt, krysser de ut den aktuelle ruten. Har de tallet flere steder må de velge én som de krysser ut denne gangen. Fem på rad, horisontalt, loddrett eller diagonalt, gir bingo. I denne metoden bruker barna mange sanser; auditiv, visuell og taktil. Konkurransen gjør det spennende, og aktiviteten er noe som fenger elevene.

Matte-twister

Elevene deles inn i grupper på maks seks. På gulvet tegnes opp ruter med svar på gangestykker i 7-gangen. Gangestykkene skrives på lapper. Eleven trekker en lapp, og regner ut svaret. De trekker så en ny lapp om fot eller hånd skal i gulvet. Eleven regner ut svaret på gangestykket og plasserer hånd eller fot i riktig rute. Etter hvert blir det vanskelig å stå, de blir flettet i og over hverandre og den som mister balansen er ute. Dette er også en metode som krever mange sanser, visuell, taktil og kinestetisk. Det å få muligheten til å reise seg fra pultene og bevege seg er noe som varierer matematikkundervisningen. Konkurranse er gøy og motiverer til å regne gangestykkene.

Lage gangetabellen i rutenett

Her kan man starte med å snakke om oppbyggingen av tabellen, hvordan den leses og noen huskeregler, gjerne ved bruk av smartboard, hvis man har tilgang til det. Deretter kan klassen deles i mindre grupper som lager hver sin store papp-plakat med 11x11 ruter. Her hjelper elevene hverandre med å skrive inn de riktige tallene i tabellen, først med blyant slik at evt. feil kan viskes ut og rettes opp. Elevene kan til slutt dekorere (tegne, male) sin plakat/gangetabell, før den henges på veggen i klasserommet. Elevene kan i tillegg lage sin egen tabell i A4-format som de fyller ut på samme måte og laminerer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License