Ordinaltall

Et ordinaltall er et tall som viser til en plass i en rekkefølge. For eksempel vil tallet 73 i setningen "Jeg er den 73. beste læreren på denne skolen" være et ordinaltall. Ordinaltall utpeker seg ved at vi skriver dem med punktum og uttaler dem på en spesiell måte: "første, andre, tredje…" Et ordinaltall er et tall i en orden - noe som er lett å skille fra kardinaltall. For å lære disse tallene på en kjekk måte kan en bruke sanger, rim, regler eller eventyr. Eksempel på rim er:

Den første lille grisen …

Den første lille grisen fikk lov å gå på isen.
Den andre lille grisen fikk lese i avisen.
Den tredje lille grisen fikk slått av litt på prisen.
Den fjerde lille grisen fikk jakka til polisen.
Den femte lille grisen fikk bare slutte visen.

Og visen slutter her – og derfor kan han ikke bli no' større enn han er.

Dette er noe som egner seg godt i klassetrinnet 1. - 4. klasse. Det er like viktig at barn blir presentert for tallene før de begynner på skolen. Det er derfor et viktig arbeid i barnehagen å forberede barna på dette.

Ordinaltall brukes daglig på skolen: nå skal dere slå opp på side 6 i denne boken. Da må barna vite at side 6 kommer etter side 5 og før side 7. Da er det godt å vite noe om dette på forhånd.

I 1-4 klasse arbeider man ubevisst med ordinaltall hver dag, blant annet ved å snakke om og skrive opp dag, dato, måned. Når man setter opp timeplanen setter man opp dagens timer i en rekkefølge. Et forslag til en aktivitet kan være å skrive navnet sitt med tall, etter bokstavenes rekkefølge i alfabetet på lapper. Videre kan man sende disse lappene rundt, så kan barna løse "tallnavnet" til hverandre. Man kan også avansere dette med å skrive hyggelige beskjeder til hverandre med tall.

Se også kardinaltall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License