Prognose

prognose – fra gresk prognOsis ”forkunnskap”, fra progignOskein ”å vite før”, fra pro- ”før, foran, forover, for, fra” + gignOskein ”å vite”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License