Rasjonal funksjon

Rasjonale funksjoner er funksjoner som kan skrives som en brøk med et polynom både i teller og nevner.

Siden alle polynomfunksjoner kan skrives som en slik brøk (med 1 i nevner), er de også rasjonale funksjoner.

Rasjonale funksjoner er ofte ikke definert for alle mulige verdier, siden det hender at nevneren i brøken blir 0. Da får man en vertikal asymptote der. Rasjonale funksjoner kan også ha en horisontal asymptote, eller en skråasymptote, det vil si en rett linje som grafen nærmer seg når (absoluttverdien av) x blir stor.

Eksempel:
$f(x) = \frac{1}{x}$ er en rasjonal funksjon med vertikal asymptote $x=0$ og horisontal asymptote $y=0$

$f(x) = \frac{2}{x+1} +2$ er en rasjonal funksjon med vertikal asymptote $x=-1$ og horisontal asymptote $y=2$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License