Retorisk algebra

Algebra som vi kjenner det i dag - med bruk av bokstaver som står for tall og med tegn for regneoperasjonene og dermed en veldig kompakt form - ble utviklet ganske nylig. (Dette kalles symbolsk algebra. Francois Viète regnes som en sentral person i denne utviklingen. I tidligere tider ble for eksempel formler beskrevet med ord - dette kalles retorisk algebra.

Det er gode grunner for å skjele til retorisk algebra i skolen. I den grad selve matematikken oppfattes som vanskelig, er det unødvendig at også selve skrivemåten skal være et ekstra hinder. For eksempel vil det være naturlig å skrive nye formler med ord før de skrives på en mer kompakt form. Mange elever vil ha lettere for å forstå at "arealet av en trekant er grunnlinjen multiplisert med høyden delt på to" enn at $A = \frac{gh}{2}$.

Litteratur

Algebraens historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License