Rombe

rombe – fra gresk rhombos ”trebit virvlet på en tråd”, fra rhembein ”å virvle”

En rombe er en firkant hvor alle sidene er like lange.

Eksempel:

Alle kvadrater er altså romber. Alle romber er nødvendigvis parallellogrammer. Men et parallellogram er bare en rombe om de to diagonalene står vinkelrette på hverandre.

Her er noen av rombens egenskaper:
1. Alle sider er like lange
2. To og to sider er parallelle
3. Diagonalene halverer hverandre
4. Diagonalene står vinkelrett på hverandre

For å finne arealet av en rombe må du multiplisere lengden med høyden. Altså:
A = Lengde (l) * Høyden (h)

Omkretsen finner du på samme måte som ved et kvadrat; addere sidene med hverandre. Altså:
O = S+S+S+S

Undervisningsopplegg:

Eksempler:

Elevene får i oppgave der de skal tegne et kvadrat og en rombe. Deretter skal de sammenligne disse to figurenes (finne likheter og ulikheter). Oppgaven går ut på at elevene skal bli bevisste på hvor like et kvadrat og en rombe kan være, samtidig kunne forklare forskjellene på figurene. Barn får tidlig forståelse for hva et kvadrat er og hvilke egenskaper det har. Det gjør at elevene lettere kan forstå definisjonen av hva en rombe er.

En annen oppgave går ut på at elevene får utdelt figurer av kvadrater, rektangler og romber. Størrelsene til disse figurene vil variere.
Oppgaven vil bli å finne hvor mange romber som er med på figuren. Denne oppgaven gjør at elevene må ta i bruk egenskapene til disse figurene og finne ut hvilke krav som stilles til en rombe.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License