Sekund

Fra latin, pars minuta secunda («andre forminskelsesgrad»).

Et sekund er i våre dager definert som "varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene av grunntilstanden til cesium-133 atomet ved null kelvin".

Tidsenheter som minutt, time, døgn og måned er definert ut fra sekund. Før var det annerledes, da sekund ble definert som en viss del av et døgn.

Et sekund er en sentral måleenhet, men det arbeidets ganske lite med den i skolen. Det er morsomt å ha øvelser hvor elever for eksempel skal reise seg når det har gått 30 sekunder. Ved å gjenta en slik øvelse, vil de fleste finne strategier (for eksempel knyttet til telling, å synge en sang eller liknende) som gir dem en ekstra knagg for å huske hvor langt et sekund er.

Wikipedia: Sekund

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License