Språk av første orden

Begrepet "språk av første orden" brukes av Marit Johnsen Høines i kontrast til språk av andre orden. Språk av første orden er språkuttrykk som "står i direkte kontakt med begrepsinnholdet", hvor personen "uttrykker seg og tolker spontant" (Begynneropplæringen). Språk av andre orden er "språk som ikke står i direkte kontakt med begrepsinnholdet, som må oversettes".

Ordbruken bringer tankene til fremmedspråk, og det går godt an å hente eksempler derfra. Ordet "mor" vil umiddelbart kobles til begrepsinnholdet hvis du er noenlunde god i norsk, mens ordet "Mutter" kan kreve oversettelse.

I matematikken har vi mange eksempler. For eksempel kan mange elever svare på et muntlig spørsmål om "hvis du har to pærer og får to til, hvor mange har du da?" eller kanskje til og med "hva er to pluss to", mens symbolene "2+2=" kan være språk av andre orden.

Didaktisk sett har denne teorien flere implikasjoner. For det første er det viktig at læreren tar hensyn til elevenes språk. Det har som oftest ingen hensikt å stille spørsmål som elevene ikke har forutsetninger til å forstå. For det andre er det lærerens oppgave å bidra til oversettelsesledd, altså å bidra til at elevene over tid gjør språket av andre orden om til språk av første orden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License