Største felles faktor

Største felles faktor for to tall, er det største tallet som er faktor i begge tallene.

For eksempel: største felles faktor for 12 og 18 er 6, fordi det ikke finnes noe større tall enn 6 som er faktor både i 12 og 18.

Største felles faktor kan blant annet brukes når man skal forkorte brøker.

En algoritme for å finne største felles faktor er Euklids algoritme for største felles faktor.

For øvrig er produktet av to tall lik produktet av største felles faktor og minste felles multiplum. For eksempel er minste felles multiplum av 12 og 18 lik 36, og største felles faktor er (som nevnt) 6. Da ser vi at $12 \cdot 18 = 6 \cdot 36$.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License