Storyline

Storyline dle utviklet i skottland på miten av 60_talle.Etter hvert har metode sprred seg til USA og mange europeiske land, ikke minst danmark hvor den brukes på alle trinn i skolen.
den er en tverrfaglig undervisningform som etter hvert har fått stor utbredelse både internasjonalt og på alle trinn og nivå i norsk skole .
Med læreren som regissør og veileder arbeider elevene innenform ramme av tematiske ,problemataklede undevisningsforløp der læringsprosessene er sentral rundt en fremadskidende fortelling -en storyline.
-den tar utgangspunkt i en tematisk ramme , feks ,Tivoli" Dette innebærer at forankres i tid og sted
-Videre må det bestemmes hvilke levende vesenr som holder til på steder eleven skaper personer eller figuren som gis form og personlighet . de lagger andre ting som finnes påstedet som har bettydning for fortellinger .
Deretter må elevene finne ut hva slags liv som lever der .
Storylinemetoden spiler på flere områder sentrale utfordri nger i det norske læreplanverket for den 10 -åringe grunnskole( L97). Den åpner for høy grad av elevaktivitet og utfordrer elevens evne til å ta ansvar i læring.
Storylaine i forhold til L97 og matematikkfaget: I lærerplan for matematikk er det seks felles mål som innedærer at opplæringen i faget Faget legger vekt at elevene utvikler både kunnskaper, ferdigheter og holdninger .(L97:158)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License