Støttende stillas

Begrepet "støttende stillas" kommer fra Jerome Bruner. Det innebærer at læreren gir eleven akkurat tilstrekkelig hjelp til at eleven klarer det eleven ikke ellers ville ha klart, men at hjelpen så kan tas vekk igjen - og eleven klare seg selv.

Laura R. Roehler og Danise J. Cantlon observerte fem ulike former for stillasbygging:
1. Tilby forklaringer
2. Invitere til elevdeltakelse
3. Bekrefte eller avklare elevsvar
4. Modellere (vise ønsket adferd i en gitt situasjon)
5. Invitere elevene til å bidra med hint og stikkord.

Se hvem får ordet og hvem har svaret kapittel 3 for mer om støttende stillas i matematikk-undervisning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License