Synkopert algebra

Synkopert algebra kan ses på som et mellomstadium mellom retorisk algebra og symbolsk algebra. Diofant innførte symboler og forkortelser i arbeidet med algebra.

Algebraens historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License