Tallforståelse

En god tallforståelse danner grunnlaget for regning med tall. Det vil være viktig å ha kjennskap til enere og tiere i tosifrede tall, tiervenner, andre tallvenner, telling med hele tiere, dobling og halvering. Disse ulike måtene å øve tallforståelse på er med på å utnytte tallenes egenskaper når vi regner.

Det som er den mest sentrale metoden for og få tallforståelse, er å telle. Den gir barn/elever mulighet til å oppdage sammenhenger og mønstre i telleremsen. I starten vil det være viktig å telle høyt sammen med barna. Gjennom telling vil elevene tilegne seg viktige erfaringer knyttet til rekkefølgen av tall, tallenes plassering i tallrekke og avstander mellom tall.

En god tallforståelse er en forutsetning for å kunne utføre ulike regneoperasjoner og for å kunne bruke matematikk i dagliglivet.

Eksempel på et spill som kan være med å øve tallforståelsen er Tiervenner.
Se link: [http://matematikk.org/_voksne/uopplegg/vis.html?tid=67041]

Med god tallforståelse menes også at eleven må ha utviklet mengdeforståelse. Mange barn kan telle til ti eller mer, uten å ha forståelse for at f.eks. 7 er mer enn 4. Eleven må også vite at det siste tallet i tellinga representerer antallet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License