Todimensjonalitet - 2D

Dimensjon er et begrep som ofte benyttes i dagligtale. Det brukes til å betegne størrelse eller utstrekning.

I geometri brukes begrepet dimensjon om det minste antall koordinater som er nødvendig for å beskrive punkter på en geometrisk figur.

Endimensjonal
En rett linje regnes som endimensjonal fordi alle punkt på linjen er bestemt ved én koordinat (x), f.eks. avstanden fra et fast punkt.

Todimensjonal
Et plan regnes som todimensjonalt fordi punktene er bestemt ved to uavhengige koordinater, høyde og bredde (x og y).

Tredimensjonal
Et rom regnes som tredimensjonalt fordi punktene er bestemt av tre koordinater, høyde, bredde og lengde (x, y og z)

Todimensjonal - 2D

2D, eller todimensjonal, vil si at en flate har to dimensjoner, høyde og bredde (x og y). En firkant er en todimensjonal figur. Todimensjonale figurer har ikke dybde. Ved hjelp av koordinatene x og y (to dimensjoner) kan vi finne frem på flaten. 2D er et matematisk verktøy, men blir også brukt i videospill og informatikk. Det vi ser på tv- og pc-skjermer er todimensjonalt, fordi det kun er en flate uten dybde.

flickr:4267123032

Følgende figurer er todimensjonale:

Former med rette linjer

Firkant

Trekant

Mangekant

Stjerneformet mangekant

  • Dekagram
  • Heksagram
  • Heptagram
  • Nonagram
  • Oktagram
  • Pentagram

Former med krumme linjer

Todimensjonal sirkulær

Todimensjonal ikke-sirkulær

Undervisningsopplegg - 2D Former

Målgruppe - Mellomtrinnet

Læreplanmål

Kompetansemål, 7. årstrinn, Geometri

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

•analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep.

Kompetansemål, 7. årstrinn, Måling

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

•velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit.

Forarbeid

Det er ikke nødvendig med noe spesielt forarbeid, men det er en fordel om elevene har brettet papir tidligere

Kort beskrivelser av aktiviteten

Elevene lærer navn på ulike 2D figurer som rektangel, kvadrat, rombe, likesidet trekant, mangekanter m.fl. Deretter tegner de en av figurene og teller antall hjørner og kanter. Deretter tegner de figuren og måler areal og omkrets av figurene. Til slutt klipper de ut figurene de har laget, og rangerer valgfritt ut fra disse kriteriene:

  • Antall hjørner
  • Areal
  • Omkrets
  • Overordnet gruppe (firkant, trekant etc)

Slik lages figurene

1. Kopier mønsteret over på tykt papir (160g/m2 eller tykkere)
2. Bruk kulepenn og linjal og tegn hardt
3. Klipp ut langs ytterkantene

Etterarbeid

Elevene får med seg de figurene de lager. Disse kan brukes som referansemodeller i det videre arbeidet med tilsvarende figurer.

Dersom klassen ikke får laget alle modellene, kan de fortsette å lage disse senere. Dette undervisningsopplegget kan også utvikles og brukes med 3D-figurer. Elevene kan f.eks. lage sine egne utbrettsfigurer som de bretter sammen til 3D figurer, når de har lært kriteriene for tredimensjonalitet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License