Toerpotenser

Med toerpotenser mener vi potenser der 2 er grunntall, altså for eksempel $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 ...$

Vi kommer bort i toerpotenser når vi driver med gjentatt dobling, og kan i den forbindelse også komme inn på eksponensialfunksjonen $2^x$

Toerpotenser er også sentrale i totallsystemet, hvor de ulike plassverdiene er toerpotenser. For eksempel vil tallet 10011 (som er skrevet i totallsystemet) bety $2^4 + 2^1 + 2^0 = 19$.

Siden datamaskiner er basert på totallsystemet, dukker også ofte toerpotenser opp i den forbindelse. For eksempel er kapasiteten til minnebrikker gjerne toerpotenser (1024 Mb, for eksempel).

En mulig kontekst for å jobbe med toerpotenser er også bretting av ark: bretter du et A4-ark på midten, blir det halvparten så stort og dobbelt så tykt. Bretter du det på midten igjen, blir det fjerdedelen så stort og fire ganger så tykt som utgangspunktet. Hva skjer hvis du bretter det ti ganger?

De første toerpotensene:

$n$ $2^n$
0 1
1 2
2 4
3 8
4 16
5 32
6 64
7 128
8 256
9 512
10 1024
11 2048
12 4096
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License