Utvide brøk

Vi utvider en brøk ved å multiplisere teller og nevner med samme tall (større enn 1).

Hvis vi har en brøk hvor nevneren angir antall deler som noe er delt opp i, og telleren angir hvor mange av disse delene vi har, vil det å utvide brøken bety det samme som at vi deler alle delene opp i flere like store deler.

Eksempel: 1/2 kan utvides til 3/6 ved at vi deler alle de opprinnelige bitene opp i 3. Det tilsvarer å multiplisere med 3 i teller og nevner.

Forkorte brøk:

I motsatt tilfelle forkorter man brøken gjennom å finne tallet som både nevneren og telleren er delelig med. Som eksempelet over viser kan en halv, eller 1/2 utvides til 3/6, men det er fortsatt en halv. Gjennom forkorting får vi mindre tall å forholde oss til.

Eksempel: 8/16 kan forkortes gjennom å finne et felles tall 8 og 16 kan deles med (felles faktor til 8 og 16). Deler vi 8/16 på 4, får vi 2/4.

Lenke som enkelt forklarer brøk:
[http://matematikk.org/_voksne/side/vis.html?tid=67168]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License