Volum av pyramide

Volumet av en pyramide finnes ved å multiplisere arealet av grunnflaten med høyden, dividert på tre.

Formel

V = (G∙h)/3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License