Vurdering

Vurdering er en sentral del av skolens virksomhet, og har mange formål:

  1. å fange elevenes oppmerksomhet og få dem til å jobbe
  2. å få elevene til å jobbe på fornuftige måter
  3. å gi eleven tilbakemelding
  4. å utvikle evne hos eleven til å følge med på sin egen læring (metakognisjon)
  5. å gi karakterer - for å "sortere" elever
  6. å sikre ansvarlighet - å demonstrere til omverdenen at standardene er tilfredsstillende

(Graham Gibbs: Improving Teaching, Learning and Assessment, Journal of Geography in Higher Education, Jul99, Vol. 23 Issue 2, p147-155)

Vi skiller ofte mellom

hvor disse to formene i ulik grad oppnår formålene ovenfor. For eksempel vil vurdering som skal utvikle elevenes evne hos elevene til å følge med på sin egen læring, fortrinnsvis foregå underveis i læringsforløpet.

Det har også vært vanlig å skille mellom

  • formell vurdering og
  • uformell vurdering,

hvor den formelle vurderingen er den som gir seg uttrykk i en karakter, for eksempel. Ofte vil den daglige vurderingen være uformell, og gjerne også muntlig.

En relevant bok for å lese mye om vurdering er Elevvurdering i skolen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License